WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW

WYCINKA DRZEW AKTUALNE PRZEPISY

ŚLĄSK - MAŁOPOLSKA - ZAGŁĘBIE

Wycinka Drzew na działkach prywatnych?

Wycinka drzew a działalność gospodarcza?

Jak policzyć koszty wycinki drzew?

Aktualne opłaty za wycinkę drzew.

Zadzwoń i umów się na bezpłatne oględziny

Śląsk · Zagłębie · Małopolska

Masz Pytania? Zapraszamy do kontaktu.

  Oględziny realizujemy zwykle do 24 godzin od zgłoszenia. Oferujemy bezpłatną wycenę i doradztwo w dziedzinie wycinki oraz pielęgnacji drzew i krzewów. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania i podpowiedzą jak zrealizować wycinkę. Działamy szybko i profesjonalnie.

  Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.

  Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu.

  wysokości stawek opłat za usunięcie drzew

  Ponadto 17 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330). Zmieniła się więc zarówno wysokość opłat, jak i kar, ponieważ stanowią one wielokrotność opłat.

  Wycinka Drzew na działkach prywatnych?

  Wycinka na działkach prywatnych (na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) nie jest już obarczona opłatami, jednak za nieodpowiedni sposób jej przeprowadzenia grożą kary.
  Aby bezproblemowo usunąć drzewo z działki prywatnej należy złożyć odpowiedni wniosek o zezwolenie na wycinkę. Przed złożeniem wniosku, należy zinwentaryzować rosnące na terenie działki drzewa i krzewy z podaniem nazw gatunków oraz wymaganych parametrów oraz wskazaniem ich lokalizacji na mapie.

  Na wniosku o zezwolenie na wycinkę muszą znaleźć się:

  a) wszystkie drzewa, których obwody na wysokość 5 cm mają kolejno:

  – 80 cm – topole, wierzby, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty;
  – 65 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny;
  – 50 cm – pozostałe gatunki

  b) krzewy i grupy krzewów o powierzchni powyżej 25 m²

  Jeżeli jednak poszczególne gatunki na naszej działce nie osiągają na wysokości 5 cm wskazanych powyżej obwodów mogą zostać usunięte bez zezwolenia.

  Wniosek o zezwolenie na wycinkę można bezproblemowo znaleźć na stronach internetowych większości gmin i samemu wypełnić. Po złożeniu odpowiednio wypełnionego wniosku w ciągu 21 dni następują oględziny w terenie, po których organ za nie odpowiedzialny może wnieść sprzeciw. Jeżeli jednak sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciągu 2 tygodni po terminie oględzin możemy przystąpić do wycinki.

  Należy pamiętać, że na wycięcie drzew mamy 6 miesięcy liczone od dnia oględzin. Jeśli nie zmieścimy się w tym czasie, musimy przejść cały proces od początku.

  Wycinka drzew na działkach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza?

  Na wszystkich pozostałych działkach oraz na działkach prywatnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza naliczamy koszty wycinki. Tak jak w przypadku działki prywatnej, wykonujemy inwentaryzacje w trakcie której podajemy parametry drzewa, gatunek oraz przyczynę usunięcia. Wszystkie drzewa o parametrach wyższych niż 50, 65 i 80 cm (dla określonych gatunków) na wysokości 5 cm wymagają uzyskania decyzji o wycince. Drzewa o mniejszych wymiarach można usunąć bez jej uzyskiwania.

  Wycinka liczona jest dla drzew, których obwód na wysokości 130 cm wynosi:

  – 120 cm – topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan klonolistny;
  – 80 cm – pozostałe gatunki

  Jak policzyć koszty wycinki drzew.

  W celu policzenia jakie czekają nas koszty wycinki w 2018 musimy więc znać gatunek oraz mieć zmierzony obwód drzewa na wysokości 130 cm. W przypadku drzew wielopniowych, mierzymy obwód każdego z pni. Aby policzyć koszt wycinki mnożymy pomierzony obwód (sumę obwodów pni) przez odpowiednią stawkę. Przy drzewach wielopniowych stosujemy proste sumowanie, gdzie do największego pnia dodajemy sumę obwodów pozostałych pni pomniejszoną o połowę. Wysokość stawki jest zależna zarówno od gatunku jak i parametrów drzewa – wszystkie stawki są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r.

  Kiedy możemy wyciąć drzewo bez zezwolenia?

  Obowiązująca ustawa w zależności od celu wycinki jak i przeznaczenia terenu na którym rośnie drzewo dopuszcza jeszcze kilka innych zwolnień z opłat. Dlatego warto dokładnie przeczytać ustawę, aby wiedzieć gdzie, jakie drzewa możesz wyciąć bez żadnych problemów, gdzie musisz uzyskać zezwolenie na wycinkę, a gdzie możesz liczyć na zwolnienie. Jeśli jednak masz wątpliwości najlepiej skorzystaj z usługi profesjonalisty. Dobry dendrolog pozwoli Ci przejść przez wszystkie niuanse prawne dbając o twoje bezpieczeństwo.

  Nie potrzeba zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

  Jeżeli natomiast drzewo ma więcej cm w obwodzie pnia na wysokości 5 cm, będzie trzeba zgłosić planowaną wycinkę. Po tym odpowiedni organ np. gmina, do której zgłosimy wycinkę drzewa, w ciągu 21 dni przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół.

  Bez zezwolenia będzie można wyciąć także:

  – krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m²,
  – drzewa i krzewy złamane lub wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy,
  – drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  Ustawa o ochronie przyrody nie obowiązuje na terenach objętych opieką konserwatora zabytków, gdzie należy stosować zapisy Ustawy o ochronie zabytków. Wszelkie kroki podejmowane na terenie działki wpisanej do rejestru zabytków muszą być konsultowane z konserwatorem.

  Czy drzewa owocowe można wyciąć bez zezwolenia?

  Sytuacja z drzewami oraz krzewami owocowymi, przedstawia się podobnie jak wcześniej, a mianowicie rośliny te można usunąć bez zezwolenia, chyba że rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania. Na terenach ogrodów działkowych i przydomowych, drzewa owocowe można wycinać bez pytania o zgodę czy zgłaszania takiego zamiaru.

  Aktualne opłaty za wycinkę drzew w 2018 roku

  Od 1 stycznia 2017 r. zostały określone nowe stawki opłat, które ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty, a opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

  Według aktualnych przepisów znowelizowanych na dzień 17 czerwca stawka za jeden cm obwodu pnia kasztanowca zwyczajnego, klonu, topoli czy wierzby, mierzonych na wysokości 130 cm, wynosi odpowiednio 12 zł dla drzewa, którego obwód nie przekracza 100 cm i 15 zł dla drzewa o obwodzie pnia powyżej 100 cm.

  Natomiast stawka za jeden cm obwodu pnia usuniętej brzozy, lipy, olchy, sosny czy świerku będzie wynosiła 25 zł bądź 30 zł, w zależności od obwodu pnia. Z kolei dla buku pospolitego, gruszy, jabłoni i leszczyny tureckiej wysokość opłat za jeden cm obwodu pnia została ustalona na poziomie 55 zł i 70 zł. W stosunku do cisu, głogu, jałowca czy jodły koreańskiej będą obowiązywać stawki na poziomie 170 zł i 210 zł.

  Aktualne opłaty za wycinkę krzewów w 2018 roku

  Stawka opłat za wycięcie krzewu została zróżnicowana ze względu na powierzchnię oraz gatunek. Usunięcie jednego 1m² krzewu ma wynosić 10 zł dla derenia rozłogowego, róży pomarszczonej, sumaka, tawuły kutnerowatej i świdośliwy kłosowej. Za usunięcie pozostałych gatunków krzewów trzeba będzie zapłacić 40 zł za m², jeśli ogólna powierzchnia zakrzewienia nie przekracza 100 m² lub 50 zł dla krzewów powyżej 100 m².

  – opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
  – wysokość stawek opłat określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia.
  – dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2.

  Stawki maksymalne za wycinkę drzew.

  Jednakże stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł, a stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł. W przypadku, gdy rada gminy nie określi zgodnie wysokości opłat stawek do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się maksymalne stawki.

  Kiedy wymagane są dodatkowe zezwolenia?

  Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:

  – jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów: w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października);

  – jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych – dotyczy to następujących obszarów chronionych:
  – parku narodowego,
  – rezerwatu przyrody,
  – obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
  – stanowiska dokumentacyjnego,
  – użytku ekologicznego,
  – zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;
  – jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków;

  Kary za wycinkę bez zezwolenia.

  Administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości, bądź za zniszczenie drzew, ustala się jak dotychczas w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
  Dodatkowo wprowadzono karę za usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia oraz za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia – w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa.
  W przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ustawy o ochronie przyrody).

  Oferujemy bezpłatną wycenę i doradztwo. Oględziny do 24 godzin od zgłoszenia.

  Zadzwoń i umów się na bezpłatne oględziny.

  RABAT 10%

  Wykonamy Twoje zlecenie za 1-2 miesiące, jeśli już dziś je nam zlecisz. Podczas oględzin umówisz się na konkretny termin.

  Zostaw numer telefonu  oddzwonimy.

  Oferujemy bezpłatną wycenę i doradztwo. Oględziny realizujemy zwykle do 24 godzin od zgłoszenia.


   PHU DREWEX ul. Feliks 75, 41-215, Sosnowiec NIP: 644 119 09 84